RODO – ochrona danych osobowych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez ICOM Polska

 

 1. Administratorem podanych na deklaracji danych osobowych jest Stowarzyszenie „Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM” (dalej ICOM Polska lub Stowarzyszenie) z siedzibą: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa. Z ICOM Polska można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@icompolska.eu lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 3. rozpatrzenia deklaracji w związku z potrzebą wstępnej akceptacji kandydata oraz przekazania danych do sekretariatu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM w Paryżu w celu podjęcia decyzji o przyjęciu do Stowarzyszenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 4. nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu, wykonywania praw i obowiązków członka Stowarzyszenia, rozliczenia wpłacanych składek członkowskich – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest prawny obowiązek Stowarzyszenia w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z wymogami ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
 5. informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez Stowarzyszenie lub objętych przez nie patronatem – podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. otrzymywania od Stowarzyszenia informacji o produktach i usługach innych podmiotów związanych
  z działalnością muzeów polskich i zagranicznych, w szczególności wiadomości o konferencjach i publikacjach wydawniczych – podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz po jego ustaniu przez okres
  6 lat na potrzeby archiwizacyjne Stowarzyszenia, a także przez okres wygaśnięcia roszczeń związanych z płatnością składek członkowskich. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną członkami Stowarzyszenia, zostaną usunięte po zakończeniu okresu rozpatrzenia złożonej deklaracji.
 8. Dane osobowe mogą być powierzane przez Stowarzyszenie do przetwarzania podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu, w tym w zakresie obsługi systemów informatycznych, obsługi finansowo-księgowej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 9. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie w odniesieniu do celów przetwarzania opartych na prawnie uzasadnionym interesie Stowarzyszenia, o których mowa w pkt 2 lit. a i c powyżej. Każda osoba może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w celach określonych w pkt 2 lit. d powyżej. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem (dane kontaktowe wskazane powyżej).
 10. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie oznaczonych w formularzu danych w celach określonych w pkt 2 lit. a i b powyżej jest obowiązkowe ze względu na wymogi wynikające z Prawa o stowarzyszeniach. Ich niepodanie uniemożliwi nabycie członkostwa oraz wykonywanie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi komunikację z członkiem Stowarzyszenia w celach określonych w pkt 2 lit. c oraz d powyżej.