Konferencje

 

 

 

 

 


Seminarium

Komitetu ICOM Europa

Komitetu Narodowego ICOM Polska

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

 

Przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

 

Planowanie muzeum w otoczeniu

(środowisku dziedzictwa kultury i natury – społeczeństwie – ekonomii – przestrzeni)

 

Pierwsze seminarium w Wilanowie z cyklu programowego ICOM Europa Główne kierunki w zarządzaniu muzeum:

Główne kierunki w zarządzaniu muzeum. Planowanie muzeum w otoczeniu

 

Wilanów, 16 -17 maja 2017 r.

 

 

Na podstawie Rezolucji nr 1: Odpowiedzialność muzeów za pejzaż, przyjętej przez Zgromadzenie Generalne ICOM w Mediolanie w dniu 9 lipca 2016 r.

icom.museum/the-governance/general-assembly/resolutions-adopted-by-icoms-general-assemblies-1946-to-date/milan-2016/

Seminar

ICOM Europe

ICOM Poland

Museum of  King Jan III’s Palace at Wilanów

Thanks to the support of the National Institute of  Museums and Public Collections

 

Planning an extended museum

(cultural & natural heritage – society – economy – land & townscape)

 

First Seminar in Wilanów program as a part of ICOM Europe program:

 

 

Critical factors in museum managing/planning

 

 

Wilanów, May 16-17, 2017

 

 

Based on ICOM General Assembly Resolution No. 1, Milano July 9, 2016,

The Responsibility of Museums Towards Landscape

icom.museum/the-governance/general-assembly/resolutions-adopted-by-icoms-general-assemblies-1946-to-date/milan-2016/

 

Program seminarium

Program of the seminar

 

 

16 maja 2017 r.

May 16, 2017

 

9.30

Otwarcie i głosy wprowadzające / Opening and introductory speeches

Prowadzi / Chaired by

Paweł JASKANIS

 

Luis RAPOSO

prezydent / president ICOM Europe

 

Dorota Folga-Januszewska

prezydent  Komitetu Narodowego ICOM Polska / president ICOM Poland

 

Paulina FLORJANOWICZ

dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  / director of Cultural Heritage Department, Ministry of Culture and National Heritage

 

Piotr MAJEWSKI

dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów / director of National Institute for Museums and Public Collections

 

10.15

Prowadzi / Chaired by

Dorota FOLGA – JANUSZEWSKA

 

Alberto GARLANDINI

Nowe muzea wobec nowych wyzwań społecznych. Muzeum „rozszerzone” a rezolucja ICOM 2016 „Odpowiedzialność muzeów za krajobraz” i  Rekomendacja dla muzeów UNESCO  z 2015 r./

New museums for new social challenges.  The “extended museums” facing ICOM’s 2016 Resolution on the Responsibility of Museums towards Landscape and UNESCO’s  2015 Recommendation on Museums.

 

Luis RAPOSO

Rola Muzeów we wspólnocie i poza nią/ Community Museums and beyond

EULAC MUSEUMS (http://eulacmuseums.net/)

 

Daniele JALLA

Odpowiedzialność muzeów za krajobraz. Historia idei na przykładzie Brescii we Włoszech/ Responsibility of museums towards Landscape, history of an idea and the case of Brescia, Italy

 

François MAIRESSE

Muzealizacja Świata. Odpowiedzialność Muzeów wobec krajobrazu – raport/

Musealisation of the World. Responsibility of Museums  toward Landscape – report

 

Donatella MURTAS

Od teorii do praktyki: z doświadczeń Ekomuzeum położonego w północno-zachodnich Włoszech; krainie tarasów i winnic / From theory to practice: the experience of the Ecomuseum of the terrace landscapes and the vineyards’, North-West Italy  

 

Dyskusja po każdym wykładzie / Discussion after every speech

 

13.30

Lunch

 

14.30

Prowadzi / Chaired by

Paulina FLORJANOWICZ

 

Paweł JASKANIS

dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie / director of Museum of King Jan III’s Palace

at Wilanów

oraz/and

Agnieszka LAUDY

pełnomocnik dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie do spraw środowiskowych /

Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów plenipotentiary for the enviroment

Muzeum villa rustica w nowym mieście / Villa rustica Museum in the modern city

 

Michał NIEZABITOWSKI

dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich /

director of The Historical Museum of the City of Kraków and president of Polish Association of Museums

Kraków – Miasto Muzeum / Cracow – Museum City

 

Michał WOŹNIAK

dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy /

director of the Leon Wyczółkowski District Museum in Bydgoszcz 

Wewnątrz i zewnątrz muzeum techniki / Inside and outside of Museum of Technology

 

Wiesław SKROBOT

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, Collegium Polonicum w Słubicach /

Polish-German Research Institute, Collegium Polonicum at Słubice

Muzeum i krajobraz – horyzonty odniesień stwórczych / Museum and landscape – the horizons of maker’s interactions

 

Jan GODŁOWSKI

dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka / director of The Cracow Saltworks Museum

Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce – ochrona, muzeum, komercja / The historic salt mine in Wieliczka – protection, museum and commercialism

 

Monika MURZYN – KUPISZ

Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / UNESCO Unit for Heritage and Urban Studies at Cracow University of Economics

 Złożoność relacji między muzeami a ich kulturowym i społeczno-ekonomicznym otoczeniem /

 Complexity of relations between museums and their cultural and socio-economic environment

 

Dyskusja / Discussion

 

17.30

Zwiedzanie pałacu / Visit to the Wilanów Palace

 

18.30

Kolacja (wykładowcy i organizatorzy) / Dinner (lecturers and organizers)

alternatywnie zapraszamy na Galę Sybilii, która odbędzie się na Zamku Królewskim

 

17 maja 2017

May 17, 2017

 

 9.00

Prowadzi / Chaired by

 Paweł JASKANIS

 

Jan MAĆKOWIAK

dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie /

director of The National Museum of Agriculture and Food Industry in Szreniawa

Muzeum historyczne, przyrodnicze, etnograficzne – a  może techniki rolniczej? Po prostu: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego /

The identity of the museum as historical, natural, ethnographic and perhaps agricultural technology. Finally: National Museum of Agriculture and Food Industry

           

Antoni BARTOSZ

dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie/

director of The Ethnographic Museum in Kraków

Etnografia w przestrzeni publicznej. Czyli jak odpowiedzieć życiu /

Ethnography in the public space. How to respond to life

 

Jarosław GAŁĘZA

dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej / The Opole Open-Air Museum of Rural Architecture

110 lat, 2 miesiące i 2 tygodnie. Historia i teraźniejszość polskiego muzealnictwa na wolnym powietrzu w świetle Rezolucji Nr 1 przyjętej na Generalnym Zgromadzeniu ICOM w Mediolanie 9 lipca 2016 roku / 110 years, 2 months, and 2 weeks. History and present time of Polish open-air museums in reference to ICOM General Assembly Resolution NO. 1, Milano July 9, 2016

 

Anna WENDE – SURMIAK

dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem /

director of The Tatra Museum in Zakopane

Muzeum Tatrzańskie – Muzeum w przestrzeni / The Tatra Museum – museum in space

 

Andrzej WYRWA

dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy / director of Museum of the First Piasts at Lednicy

Muzea w otwartej przestrzeni – niewygasłe ślady przyrodniczej i kulturowej przeszłości /

Open-air museums – unextinguished traces of natural and cultural past

 

Jerzy LITWIN

dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku / director of The National Maritime Museum in Gdańsk

Zadania Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku na polu ochrony dziedzictwa materialnego i jego działalność w środowisku / The National Maritime Museum in Gdańsk – objectives of material heritage protection and institutional activities in the environment

 

Robert KOTOWSKI

dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach / director of The National Museum in Kielce

Muzeum Narodowe w Kielcach w przestrzeni kulturowej Wiślicy /

 The National Museum in Kielce in the context of  cultural space of Wiślica

 

Lech KARWOWSKI

dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie / director of The National Museum in Szczecin

Misja a taktyka. Meandry rozwoju muzeum w otoczeniu społecznym / Mision and tactics. Developing museum in social milieu.

 

Waldemar RATAJ

prezes Fundacji Colegium Wigierskie / president of The Collegium Vigrense 

Muzeum w systemie rzecznictwa ochrony dziedzictwa lokalnego i wartości przestrzeni publicznej / Museum as advocate of the local heritage care and values in public space.  

 

Dyskusja / Discussion

 

 

 

12.00

Przerwa kawowa / Coffee brake

 

12.30

Podsumowanie, dyskusja i wnioski / Summary discussion and conclusions

Dorota FOLGA – JANUSZEWSKA

and Luis RAPOSO