ICOM member access
Join ICOM

Poland

Poland

ICOM National Committee Poland

Regulamin Komitetu Narodowego ICOM POLSKA

Regulamin Komitetu Narodowego ICOM POLSKA

przyjęty na zebraniu plenarnym ICOM Polska
w Wilanowie w dniu 25 października 2014 r.
ze zmianami wprowadzonymi w Krakowie w dniu 22 listopada 2016 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów, powołany w 1948 roku, zwany dalej „ICOM Polska”, działa na podstawie i w ramach określonych przez art. 15 Statutu ICOM, zgodnie ze zmianami przyjętymi przez kolejne Konferencje Generalne.

§ 2
ICOM Polska tworzą wszyscy członkowie ICOM przestrzegający Statutu ICOM oraz Kodeksu etyki ICOM dla muzeów, zamieszkali na stałe lub mający siedzibę w Polsce.

Rozdział II
Zadania i sposoby działania

§ 3
Do zadań ICOM Polska należy w szczególności:
1) wspieranie działalności członków ICOM na terenie Polski;
2) propagowanie standardów zachowania określonych w Statucie ICOM oraz Kodeksie etyki ICOM dla muzeów;
3) reprezentowanie interesów muzealników oraz muzeów, bez względu na ich związki z ICOM, między innymi wobec organów administracji lub przedstawicielskich oraz organizacji społecznych w Polsce;
4) współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w Polsce, w tym stowarzyszeniami i fundacjami działającym na rzecz muzeów i ich publiczności;
5) promowanie dorobku i dokonań polskiego muzealnictwa.

§ 4
ICOM Polska realizując zadania wymienione w § 3 w szczególności może:
1) wyrażać opinie o problemach polskiego muzealnictwa, zwłaszcza w sytuacjach naruszania zasad etyki lub naruszenia prawa;
2) inicjować lub przeprowadzać badania stanu i potrzeb muzealników oraz muzeów;
3) inicjować publikacje i uczestniczyć w ich wydawaniu;
4) organizować konferencje naukowe i popularnonaukowe oraz szkolenia;
5) wspierać rozwój międzynarodowych kontaktów muzealników i muzeów;
6) współpracować z organami administracji, przedstawicielskimi, organizacjami społecznymi i środkami masowego przekazu;
7) zgłaszać inicjatywy legislacyjne;
8) uczestniczyć w opiniowaniu oraz procedurach powoływania i odwoływania dyrektorów muzeów oraz innych osób pełniących kierownicze funkcje w muzealnictwie.
§ 5
ICOM Polska opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6
1. Członkami ICOM Polska są osoby fizyczne lub osoby prawne, z zastrzeżeniem § 8 regulaminu, będące członkami ICOM.
2. Członkowie ICOM Polska dzielą się na członków indywidualnych i członków instytucjonalnych.

§ 7
Członkami indywidualnymi mogą być muzealnicy, czynni zawodowo lub emerytowani, oraz osoby współpracujące z muzeami w rozumieniu art. 3 Statutu ICOM oraz zgodnie z Regułami Wewnętrznymi ICOM przyjętymi przez Zgromadzenie Generalne ICOM w dn. 9 lipca 2016 roku w Mediolanie.

§ 8
1. Członkiem instytucjonalnym może być muzeum, jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyodrębniona w strukturze innej osoby prawnej, które spełnia kryteria art. 3 Statutu ICOM.
2. Członek instytucjonalny działa w ICOM Polska przez swych przedstawicieli.

§ 9
1. Członek ICOM Polska ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz ICOM Polska;
2) uczestniczenia w Zebraniach Plenarnych ICOM Polska;
3) uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, sympozjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez ICOM Polska;
4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz ICOM Polska;
5) otrzymywania informacji o działaniach prowadzonych przez ICOM Polska.
2. Członek ICOM Polska zobowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu ICOM i Reguł Wewnętrznych ICOM;
2) przestrzegania zasad etyki określonych w Kodeksie etyki ICOM dla Muzeów;
3) przestrzegania regulaminu i uchwał władz ICOM Polska;
4) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji zadań oraz celów ICOM Polska;
5) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w ICOM Polska.

§ 10
l. Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do ICOM Polska, zgłoszonej na piśmie Prezydium, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
2) śmierci członka.
2. Prezydium ICOM Polska występuje do władz ICOM z wnioskiem o pozbawienie członkostwa w przypadkach przewidzianych w art. 4 Statutu ICOM, a więc:
1) niespełniania kryteriów określonych w § 7 niniejszego regulaminu, skutkiem zmiany statusu zawodowego;
2) naruszania zasad etyki określonych w Kodeksie etyki ICOM dla Muzeów;
3) podejmowania działań niezgodnych z celami ICOM;
4) nieopłacenia rocznej składki po uprzednim wezwaniu przez Prezydium ICOM Polska.
3. W przypadkach określonych w ust. 2 Prezydium ICOM Polska zawiadamia członka o zamiarze wystąpienia z wnioskiem do władz ICOM o pozbawienie członkostwa, podając jego przyczyny i pouczając o prawie wniesienia odwołania do Zebrania Plenarnego ICOM Polska, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna i władze

§ 11
1. Władzami ICOM Polska są:
1) Zebranie Plenarne;
2) Prezydium;
3) Przewodnicząca(y).
2. Decyzje władz wskazanych w ust. 1 pkt 1-2 zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. lub uczestniczących w głosowaniu.

§ 12
1. Zebranie Plenarne jest najwyższą władzą ICOM Polska.
2. Zebranie Plenarne Komitetu może być: zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne.
3. Zebranie zwyczajne lub nadzwyczajne prowadzi Przewodnicząca(y) ICOM Polska albo wskazany przez nią(niego) członek Prezydium.
4. Prezydium powiadamia członków o miejscu, terminie i porządku Zebrania Plenarnego w formie listownej lub za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej 30 dni przed terminem obrad, zaś 60 dni przed terminem zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
5. W powiadomieniu o terminie zebrania sprawozdawczo-wyborczego umieszcza się pouczenie o trybie zgłaszania kandydatów do władz.

§ 13
1. Kworum konieczne dla ważności uchwał Zebrania Plenarnego wynosi 50 procent ogółu członków w pierwszym terminie, zaś dla ważności uchwał podejmowanych w drugim terminie wynosi nie mniej niż 15 procent ogółu członków.
2. Kworum konieczne dla ważności wyborów podczas sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Plenarnego wynosi 50 procent ogółu członków. Członkowie obecni mogą oddać głos na zebraniu, natomiast członkowie, którzy nie mogą wziąć osobiście udziału w zebraniu, głosują w formie korespondencyjnej nadsyłając głosy na adres Sekretariatu ICOM Polska, w terminie umożliwiającym dotarcie przed zebraniem. Głosy oddane na zebraniu i skutecznie nadesłane korespondencyjnie liczone są łącznie przez Komisję Wyborczą, która czuwa nad przebiegiem wyborów.
3. W przypadku nieuzyskania kworum 50 procent oddanych głosów, zebranie sprawozdawczo-wyborcze może podjąć uchwałę o dokonaniu wyboru w drugim terminie, zwykłą większością osób obecnych i głosujących korespondencyjnie.
4. Kworum konieczne dla ważności głosowania w formie korespondencyjnej przewidzianej w par. 18 wynosi 50 procent.
5. W głosowaniu korespondencyjnym członkowie nadsyłają swoje głosy listownie, w wyznaczonym terminie, w dwóch zaklejonych kopertach, z których wewnętrzna jest nieprzezroczysta i nie zawiera informacji o osobie głosującej. Na kopercie zewnętrznej głosujący członek umieszcza dane niezbędne do sprawdzenia jego prawa wyborczego. Koperty otwiera, z zachowaniem zasady anonimowości osób głosujących, Komisja Wyborcza, powołana przez poprzedzające termin wyborów Zebranie Plenarne, a w głosowaniach przewidzianych w par. 18 Komisja Skrutacyjna powołana przez Prezydium. Komisja Wyborcza/Skrutacyjna oblicza i ogłasza wyniki głosowania, a w razie stwierdzenia w toku głosowania sytuacji nieprzewidzianych w Regulaminie decyduje o sposobie postępowania.
6. Prezydium ICOM Polska może wprowadzić obok głosowania na zebraniach i głosowania korespondencyjnego, możliwość oddawania głosów w trybie elektronicznym, o ile wprowadzone zostanie odpowiednie oprogramowanie, pozwalające oddawać głosy anonimowo.

§ 14
Do kompetencji Zebrania Plenarnego należy:
1) określenie głównych kierunków działania ICOM Polska;
2) uchwalenie aktów normatywnych i ich zmian;
3) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Komitetu i jego władze;
4) rozpatrywanie wniosków i odwołań w sprawach członkowskich;
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 15
1. Zebranie Plenarne może każdorazowo uchwalić regulamin obrad.
2. Zebrania Plenarne są protokołowane, zaś załącznikiem do protokołu jest nagranie przebiegu obrad.
3. Zwyczajne Zebranie Plenarne odbywa się raz do roku.
4. Obradom sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Plenarnego przewodniczy osoba wybrana spośród uczestników zebrania, przy czym członek ustępujących władz nie może przewodniczyć temu zebraniu.
5. Nadzwyczajne Zebranie Plenarne Komitetu może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Zebranie Plenarne Komitetu zwołuje Prezydium:
1) z własnej inicjatywy;
2) na umotywowane żądanie co najmniej 30 członków.
7. Nadzwyczajne Zebranie Plenarne winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia Prezydium odpowiedniego wniosku.
8. Nadzwyczajne Zebranie Plenarne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 16
1. Prezydium kieruje całokształtem działalności ICOM Polska, zgodnie z uchwałami Zebrania Plenarnego.
2. W skład Prezydium wchodzi od 5 do 7 członków, w tym przewodnicząca(y), 2 wiceprzewodniczących, sekretarz i skarbnik.
3. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymuje tę samą liczbę głosów, kwalifikującą do wejścia w skład Prezydium, wszyscy oni zostają członkami Prezydium, a jego skład ulega odpowiedniemu rozszerzeniu.
4. Wyboru wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika dokonuje Prezydium na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym.
5. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
6. Posiedzenia Prezydium są protokołowane.
7. Decyzje Prezydium mogą zapadać w trybie korespondencji, w tym elektronicznej, po zawiadomieniu wszystkich jego członków przez przewodniczącą(ego), że w takim trybie będzie podejmowana decyzja.

§ 17
Do zakresu działania Prezydium należy:
1) realizacja celów określonych przez Zgromadzenia Generalne ICOM oraz uchwał Zebrania Plenarnego ICOM Polska;
2) określanie szczegółowych kierunków działania ICOM Polska;
3) określanie stanowiska ICOM Polska w kontaktach zewnętrznych;
4) utrzymywanie kontaktu i współpraca z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi ICOM, komitetami narodowymi i międzynarodowymi ICOM, komitetami stałymi oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami reprezentującymi muzea lub działającymi na rzecz ochrony dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji afiliowanych przy ICOM i UNESCO;
5) prowadzenie archiwum ICOM Polska;
6) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań;
7) zwoływanie Zebrania Plenarnego;
8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
9) udzielanie rekomendacji i opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze w muzeach i innych instytucjach związanych z muzeami, a także kandydatów do komisji konkursowych i zespołów sterujących w programach grantowych;
10) udzielanie patronatów;
11) opiniowanie projektów aktów normatywnych.

§ 18
Członkowie ICOM mogą być proszeni przez Prezydium o wyrażenie stanowiska w kwestiach będących przedmiotem zainteresowania lub prac ICOM Polska. Zapytanie może być rozesłane w formie ankiety lub projektu uchwały w trybie korespondencji zwykłej lub elektronicznej. Stanowisko zajęte przez większość członków ICOM Polska uczestniczących w głosowaniu, w przypadku uzyskania kworum przewidzianego § 13 ust. 3 regulaminu, jest dla Prezydium wiążące, w tym do działania zgodnie z wolą wyrażoną przez członków, chyba że Zebranie Plenarne uchwali inaczej.

§ 19
1. Wyboru Przewodniczącej(ego) oraz członków Prezydium dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w dwóch odrębnych głosowaniach, na sprawozdawczo-wyborczym Zebraniu Plenarnym zgodnie z trybem przewidzianym w § 13 ust. 2 regulaminu.
2. Wybór członków Prezydium oraz Przewodniczącej(ego) następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Kandydatki(ów) na członków Prezydium oraz Przewodniczącą(ego) mogą zgłosić członkowie ICOM Polska nie później niż 30 dni przed dniem zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Po wyrażeniu przez zgłoszonych kandydatów zgody na kandydowanie, sekretarz Prezydium przesyła członkom listę kandydatów, nie później niż 14 dni przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym, wraz z autoprezentacją każdej(ego) z kandydatek(ów) oraz proponowanym przez nią(ego) programem działania, o ile kandydat(ka) zdecyduje się przedstawić takowe na piśmie.
4. Kadencja Prezydium trwa 3 lata.
5. Nie można wchodzić w skład Prezydium dłużej niż przez następujące po sobie dwie kadencje bez przerwy, chyba że członek Prezydium zostanie następnie wybrany Przewodniczącym(ą). Nikt jednak nie może wchodzić w skład Prezydium dłużej niż przez 12 (dwanaście) lat.
6. W przypadku zwolnienia stanowiska w Prezydium, podczas kadencji, jego skład osobowy jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów.
7. W przypadku zwolnienia stanowiska Przewodniczącej(go), jej(jego) funkcje do końca kadencji przejmuje wskazany przez Prezydium wiceprzewodniczący, zaś skład Prezydium jest uzupełniany zgodnie z § 19 ust. 7 regulaminu.

§ 20
1. Przewodnicząca(y) jest członkiem Prezydium i organizuje jego pracę.
2. Przewodnicząca(y) kieruje bieżącą działalnością ICOM Polska w zakresie nie zastrzeżonym dla innych władz ICOM Polska oraz reprezentuje go na zewnątrz.

Rozdział V
Zmiana regulaminu
§ 21
1. Uchwalenia regulaminu lub jego zmiany dokonuje Zebranie Plenarne przy zachowaniu kworum określonego w § 13 ust. 1 regulaminu.
2. Uchwalenie regulaminu lub jego zmiana mogą być przedmiotem Zebrania Plenarnego tylko, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Zebrania Plenarnego

[instagram-feed]