Statut Komitetu Narodowego ICOM POLSKA

STATUT
Stowarzyszenia „Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM”

zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 14 kwietnia 2021 r., Numer KRS: 0000894842

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.
Nazwa stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może używać nazw skróconych: „ICOM POLSKA” lub „ICOM POLAND”.

§ 2.
Podstawa prawna działania Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie kontynuuje działalność polskich członków Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, prowadzoną w Polsce od 1948 r.
4. Stowarzyszenie stanowi polski komitet narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM i z tego względu w swej działalności stosuje Statut Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM (zwany dalej „Statutem ICOM”), Zasady Wewnętrzne Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM (zwane dalej „Zasadami Wewnętrznymi ICOM”) oraz Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów (zwany dalej „Kodeksem Etyki ICOM”).

§ 3.
Siedziba i teren działania

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4.
Tworzenie organizacji i uczestnictwo w organizacjach

Stowarzyszenie może tworzyć oraz być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych prowadzących działalność w zakresie celów Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 5.
Cele

Do celów Stowarzyszenia należy:
1) wspieranie działalności członków Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM na terenie Polski;
2) działanie na rzecz rozwoju muzealnictwa w Polsce i na świecie;
3) propagowanie standardów zachowania określonych w Statucie ICOM oraz Kodeksie Etyki ICOM;
4) wyrażanie interesów muzealników oraz muzeów, bez względu na ich związki z ICOM, w szczególności wobec instytucji publicznych oraz organizacji społecznych;
5) promowanie dorobku i dokonań polskiego muzealnictwa na poziomie międzynarodowym, regionalnym, krajowym i lokalnym.
§ 6.
Sposoby realizacji celów

Stowarzyszenie realizuje zadania wymienione w § 5 w szczególności poprzez:
1) wspieranie rozwoju międzynarodowych, regionalnych, krajowych i lokalnych kontaktów muzealników i muzeów;
2) wyrażanie opinii o problemach polskiego muzealnictwa, również w sytuacjach naruszania zasad etyki lub naruszania prawa;
3) inicjowanie i przeprowadzanie badań sytuacji i potrzeb muzeów oraz muzealników;
4) inicjowanie publikacji i uczestniczenie w ich wydawaniu;
5) organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych oraz szkoleń;
6) współpracę z instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi, innymi podmiotami działającym na rzecz muzeów i ich publiczności oraz mediami;
7) zgłaszanie propozycji legislacyjnych;
8) opiniowanie oraz uczestniczenie w procedurach dotyczących powoływania i odwoływania dyrektorów muzeów oraz innych osób pełniących kierownicze funkcje w muzealnictwie.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7.
Członkowie

1. Członkami (członkiniami) Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków indywidualnych i członków wspierających (zwanych dalej „członkami instytucjonalnymi”). Członkami indywidualnymi mogą być osoby fizyczne, a osoby prawne mogą być członkami instytucjonalnymi.

§ 8.
Członkowie indywidualni

Członkami indywidualnymi mogą być muzealnicy i muzealniczki, czynni zawodowo lub emerytowani, oraz osoby działające na rzecz muzeów w rozumieniu Statutu ICOM, zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9.
Członkowie instytucjonalni

1. Członkiem instytucjonalnym może być muzeum lub inna instytucja, mająca siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia kryteria określone w Statucie Międzynarodowej Rady ICOM.
2. Członek instytucjonalny działa w Stowarzyszeniu, w tym realizuje prawa członkowskie, przez swych przedstawicieli.

§ 10.
Prawa i obowiązki członków

1. Członek indywidualny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczenia w Zebraniach Plenarnych Stowarzyszenia;
3) uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4) zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia;
5) otrzymywania informacji o działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
2. Członek indywidualny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1) przestrzegania niniejszego statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, a także Statutu ICOM i Zasad Wewnętrznych ICOM;
2) przestrzegania zasad etyki określonych w Kodeksie Etyki ICOM;
3) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
3. Członek instytucjonalny Stowarzyszenia ma prawa i obowiązki członka indywidualnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego. Ponadto, członek instytucjonalny może wspierać Stowarzyszenie działaniami rzeczowymi, udostępnianiem swojej infrastruktury oraz promowaniem działalności Stowarzyszenia i Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM w swoich mediach, wydawnictwach i działaniach.

§ 11.
Nabycie i ustanie członkostwa

1. Członków Stowarzyszenia przyjmuje Prezydium, na podstawie pisemnej deklaracji, z zastrzeżeniem § 27 ust. 1.
2. Po akceptacji kandydatury przez Stowarzyszenie, członek Stowarzyszenia może korzystać z praw członkowskich zarówno w Stowarzyszeniu, jak i – pod warunkiem opłacania składek członkowskich określonych przez Stowarzyszenie – również w Międzynarodowej Radzie Muzeów ICOM.
3. Członkostwo ustaje na skutek:
1) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Prezydium, przy czym rezygnacja nie zwalnia członka Stowarzyszenia z obowiązku uregulowania należnych składek członkowskich i innych wiążących zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
2) śmierci członka, a w przypadku osoby prawnej – utraty osobowości prawnej;
3) pozbawienia członkostwa przez Prezydium w następujących przypadkach:
a) niespełniania warunków członkostwa określonych w § 8 i 9 niniejszego statutu;
b) naruszenia zasad etyki określonych w Kodeksie Etyki ICOM;
c) podejmowania działań niezgodnych z celami Stowarzyszenia;
d) nieopłacenia składki członkowskiej i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu na jej zapłacenie wyznaczonego na piśmie przez Prezydium.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt. 3 Prezydium zawiadamia członka o podjęciu uchwały o pozbawieniu członkostwa, podając jej przyczyny i pouczając o prawie wniesienia odwołania do Zebrania Plenarnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Rozdział IV
Władze

§ 12.
Władze

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Zebraniem Plenarnym”;
2) Zarząd, zwany dalej „Prezydium” wraz z Przewodniczącym (Przewodniczącą);
3) Komisja Rewizyjna.
2. W głosowaniach członek instytucjonalny jest reprezentowany przez upoważnioną osobę i dysponuje jednym głosem.

§ 13.
Zebranie Plenarne

1. Zebranie Plenarne jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zebranie Plenarne może być: zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne.
3. Zebranie Plenarne jest zwoływane przez Prezydium, zastrzeżeniem § 21 ust. 3.
4. Zebranie Plenarne podejmuje decyzje w drodze uchwał.
5. Uchwały Zebrania Plenarnego zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu lub uczestniczących w głosowaniu, z zastrzeżeniem ustanawiających wyższe wymogi postanowień niniejszego statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Głosowanie jest jawne z wyjątkiem wyborów władz Stowarzyszenia. Zebranie Plenarne może podjąć decyzję o głosowaniu tajnym w innych sprawach.
6. Zwyczajne lub nadzwyczajne Zebranie Plenarne prowadzi Przewodniczący albo wskazany przez niego członek Prezydium.
7. Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Plenarne prowadzi osoba wybrana przez uczestników zebrania, przy czym nie może to być członek Prezydium.
8. Prezydium powiadamia członków o miejscu, terminie i porządku Zebrania Plenarnego w formie listownej lub za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania, zaś w przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego – na 60 dni przed terminem zebrania.
9. W powiadomieniu o terminie sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Plenarnego umieszcza się pouczenie o trybie zgłaszania kandydatów do władz.
10. Zwyczajne Zebranie Plenarne odbywa się raz do roku.
11. Prezydium zwołuje nadzwyczajne Zebranie Plenarne:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek co najmniej 10% członków Stowarzyszenia zawierający proponowane tematy obrad – z terminem przypadającym nie później niż w ciągu 45 dni od daty przedstawienia Prezydium wniosku.
12. Nadzwyczajne Zebranie Plenarne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
13. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów Prezydium może zdecydować o możliwości zdalnego uczestnictwa w Zebraniu Plenarnym oraz oddawania głosów w trakcie Zebrania Plenarnego, w tym dokonywania wyborów, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem, że zawiadomienie o Zebraniu Plenarnym zawiera dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także pod warunkiem zastosowania odpowiedniego oprogramowania pozwalającego oddawać głosy anonimowo. Głosowanie w trybie uregulowanym w niniejszym paragrafie odbywa się pod nadzorem komisji wyborczej, powołanej przez Zebranie Plenarne, a jeśli taka komisja nie została powołana – Komisji Rewizyjnej.
14. Zebranie Plenarne może każdorazowo uchwalić swój regulamin obrad.
15. Zebrania Plenarne są protokołowane, zaś załącznikiem do protokołu jest nagranie przebiegu obrad.

§ 14.
Kworum Zebrania Plenarnego i głosowanie korespondencyjne

1. Kworum konieczne dla ważności uchwał Zebrania Plenarnego wynosi 50 procent ogólnej liczby członków w pierwszym terminie oraz 15 procent ogólnej liczby członków w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Przy wyborach Przewodniczącego, pozostałych członków Prezydium oraz członków Komisji Rewizyjnej w trakcie sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Plenarnego, a także przy podejmowaniu uchwał o uchwaleniu statutu lub jego zmianie oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zgodnie z § 25 ust. 1, członkowie obecni mogą oddać głos na zebraniu, natomiast członkowie, którzy nie mogą wziąć osobiście udziału w zebraniu, mogą głosować w formie korespondencyjnej zgodnie z ust. 4 lub uczestniczyć w Zebraniu Plenarnym zdalnie i oddawać głosy, w tym dokonywać wyborów, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 13 ust. 13.
3. Kworum konieczne dla ważności uchwał i wyborów podczas sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Plenarnego wynosi 50 procent ogólnej liczby członków (przy czym do kworum zalicza się również głosy oddane korespondencyjnie zgodnie z ust. 4 oraz oddane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ust. 2). W razie nieuzyskania kworum określonego w zdaniu poprzednim, Zebranie Plenarne, o ile jego uczestnicy stanowią co najmniej 15% ogólnej liczby członków, może podjąć decyzję o dokonaniu wyborów w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, z uwzględnieniem głosów oddanych na Zebraniu Plenarnym oraz korespondencyjnie i z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W razie nieodbycia się wyborów w drugim terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, w terminie 60 dni odbywa się kolejne sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Plenarne, a kadencja dotychczasowych władz jest przedłużana do czasu wyboru nowych władz.
4. W głosowaniu korespondencyjnym członkowie nadsyłają swoje głosy listownie na adres sekretariatu Stowarzyszenia, w dwóch zaklejonych kopertach, z których wewnętrzna jest nieprzezroczysta i nie zawiera informacji o osobie głosującej, zaś na kopercie zewnętrznej głosujący członek umieszcza dane niezbędne do sprawdzenia jego prawa wyborczego. Warunkiem ważności głosowania korespondencyjnego jest dotarcie głosu przed upływem terminu. Koperty otwiera, z zachowaniem zasady anonimowości osób głosujących, komisja wyborcza, powołana przez poprzednie Zebranie Plenarne, a jeśli taka komisja nie została powołana – Komisja Rewizyjna.
5. Komisja wyborcza oblicza i ogłasza wyniki głosowania, czuwa nad przebiegiem wyborów, a w razie stwierdzenia w toku głosowania sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym statucie decyduje o sposobie postępowania.

§ 15.
Kompetencje Zebrania Plenarnego

Do kompetencji Zebrania Plenarnego należy:
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
2) uchwalanie aktów normatywnych Stowarzyszenia i ich zmian;
3) wybór Przewodniczącego, pozostałych członków (członkiń) Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i władze Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM;
5) rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w § 11 ust. 4;
6) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Zebrania Plenarnego;
7) określanie zasad płacenia składek członkowskich przez członków Stowarzyszenia oraz limitów ich wysokości, z uwzględnieniem § 19 pkt 7;
8) podejmowanie decyzji w sprawach, w których niniejszy statut nie określa właściwości innych organów Stowarzyszenia.

§ 16.
Konsultacje członkowskie

Prezydium może skierować do wszystkich członków Stowarzyszenia pytania dotyczące wyrażenia stanowiska w kwestiach będących przedmiotem zainteresowania lub prac Stowarzyszenia. Pytania mogą być rozesłane w formie ankiety lub projektu uchwały w trybie korespondencji zwykłej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Stanowisko zajęte przez zwykłą większość członków Stowarzyszenie uczestniczących w głosowaniu, o ile w głosowaniu wzięło w nim udział co najmniej 50% ogólnej liczby członków, jest wiążące dla Prezydium, w tym upoważnia Prezydium do działania zgodnie z wolą wyrażoną przez członków, chyba że Zebranie Plenarne uchwali inaczej. Głosy oddane w trybie uregulowanym w niniejszym paragrafie są liczone przez Komisję Rewizyjną.

§ 17.
Prezydium

1. Prezydium kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Zebrania Plenarnego.
2. Kadencja Przewodniczącego i Prezydium trwa 3 lata, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2.
3. W skład Prezydium wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarz i Skarbnik, z zastrzeżeniem ust. 7.
4. Wyboru Przewodniczącego oraz pozostałych członków Prezydium dokonuje się w dwóch odrębnych głosowaniach tajnych, zwykłą większością głosów, na sprawozdawczo-wyborczym Zebraniu Plenarnym.
5. Wybór Przewodniczącego oraz pozostałych członków Prezydium następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
6. Kandydatów (kandydatki) na stanowiska członków Prezydium oraz Przewodniczącego mogą zgłosić członkowie Stowarzyszenia nie później niż 30 dni przed dniem sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Plenarnego. Po wyrażeniu przez zgłoszonych kandydatów zgody na kandydowanie, Sekretarz Prezydium przesyła wszystkim członkom listę kandydatów, nie później niż 14 dni przed dniem sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Plenarnego, wraz z autoprezentacją każdego z kandydatów oraz proponowanym przez niego programem działania, o ile kandydat zdecyduje się przedstawić takowy na piśmie.
7. W przypadku, gdy w wyborach do Prezydium dwoje lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów kwalifikującą do wejścia w skład Prezydium, wszyscy oni zostają członkami Prezydium, a jego skład ulega odpowiedniemu rozszerzeniu.
8. W przypadku, gdy w wyborach na Przewodniczącego dwoje lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, wyboru spośród tych kandydatów dokonuje się w dodatkowym głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzonym w trybie określonym w § 14 ust. 4. Głosowanie, o którym mowa w poprzednim zdaniu przeprowadza, w terminie 30 dni od dnia pierwszego głosowania, komisja wyborcza określona w § 14 ust. 4, a w razie jej braku – Komisja Rewizyjna. Na stanowisko Przewodniczącego wybrany zostaje kandydat z największą liczbą oddanych głosów, bez wymogu zachowania kworum. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, obowiązki Przewodniczącego pełni osoba sprawująca tę funkcję w poprzedniej kadencji, a Prezydium działa w nowowybranym składzie, bez obsadzania poszczególnych stanowisk w Prezydium.
9. Nie można wchodzić w skład Prezydium dłużej niż przez następujące po sobie dwie kadencje, chyba że wcześniejszy członek Prezydium zostanie następnie wybrany Przewodniczącym lub obejmie stanowisko Wiceprzewodniczącego, Sekretarza albo Skarbnika. Nikt jednak nie może wchodzić w skład Prezydium dłużej niż przez 12 lat.
10. Prezydium podczas swego pierwszego posiedzenia wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika.
11. W przypadku zwolnienia stanowiska w Prezydium, w trakcie kadencji, jego skład osobowy jest uzupełniany spośród kandydatów, którzy w ostatnich wyborach zajęli w głosowaniu kolejne miejsca i wyrażą zgodę na wejście w skład Prezydium.
12. W przypadku zwolnienia stanowiska Przewodniczącego, jego funkcje do końca kadencji przejmuje wskazany przez Prezydium Wiceprzewodniczący, zaś skład Prezydium jest uzupełniany zgodnie z ust. 11.
13. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
14. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego członka Prezydium.
15. Prezydium podejmuje decyzje w drodze uchwał.
16. Uchwały Prezydium zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Prezydium; w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
17. Rejestr uchwał Prezydium prowadzi jego Sekretarz.
18. Protokół z posiedzeń Prezydium sporządza jego Sekretarz.
19. Pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez wszystkich członków Prezydium, uchwały Prezydium mogą zapadać w trybie korespondencyjnym, w tym elektronicznym.
20. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów istnieje możliwość udziału w posiedzeniu Prezydium przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem, że zawiadomienie o posiedzeniu zawiera dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
21. Prezydium może większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków Prezydium uchwalić Regulamin Prezydium określający organizację prac Prezydium.

§ 18.
Przewodniczący

1. Przewodniczący jest członkiem Prezydium i organizuje jego pracę, w tym zwołuje posiedzenia.
2. Przewodniczący reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, z uwzględnieniem § 22 ust. 4.

§ 19.
Kompetencje Prezydium

Do zakresu działania Prezydium należy:
1) realizacja celów określonych przez Zgromadzenia Generalne ICOM oraz uchwał Zebrania Plenarnego Stowarzyszenia;
2) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
3) określanie stanowiska Stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych;
4) utrzymywanie kontaktu i współpraca z wszystkimi organami Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, w tym komitetami narodowymi, międzynarodowymi i stałymi, a także innymi organizacjami i stowarzyszeniami reprezentującymi muzea lub działającymi na rzecz ochrony dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji afiliowanych przy Międzynarodowej Radzie Muzeów ICOM i UNESCO;
5) prowadzenie archiwum Stowarzyszenia;
6) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań;
7) coroczne ustalanie wysokości składek członkowskich, z zastrzeżeniem § 15 pkt 7, ich gromadzenie i odprowadzanie należnej części do Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM;
8) określanie trybu załatwiania spraw członkowskich, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego statutu;
9) pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia;
10) zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz podejmowanie bieżących decyzji o wydatkach Stowarzyszenia;
11) sporządzanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, którego treść najpóźniej na 60 dni przed terminem sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Plenarnego powinna być udostępniona Komisji Rewizyjnej, a na 45 dni przed tym zebraniem przekazana członkom.
12) udzielanie rekomendacji i opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze w muzeach i innych instytucjach związanych z muzeami, a także kandydatów do komisji konkursowych i zespołów sterujących w programach grantowych;
13) udzielanie patronatów;
14) opiniowanie projektów aktów normatywnych;
15) inne sprawy wskazane w niniejszym statucie.

§ 20.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2.
3. Wyboru członków (członkiń) Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w odrębnym głosowaniu na sprawozdawczo-wyborczym Zebraniu Plenarnym.
4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
5. Komisja Rewizyjna podczas swego pierwszego posiedzenia wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona przewodniczącego (przewodniczącą) i sekretarza.
6. W przypadku zwolnienia stanowiska w Komisji Rewizyjnej, podczas kadencji, jej skład osobowy jest uzupełniany spośród kandydatów, którzy w ostatnich wyborach zajęli w głosowaniu kolejne miejsca i wyrażą zgodę na wejście w skład Komisji, a w razie braku takich kandydatów – przez Zebranie Plenarne.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Komisji, o czym zawiadamia Prezydium.
8. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w drodze uchwał.
9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Komisji; w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
10. Rejestr uchwał Komisji Rewizyjnej prowadzi jej sekretarz.
11. Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza sekretarz.
12. Komisja Rewizyjna może zaprosić na swe posiedzenie przedstawicieli Prezydium.
13. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Prezydium.
14. Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy jej przewodniczący lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komisji.
15. Pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, uchwały Komisji mogą zapadać w trybie korespondencyjnym, w tym elektronicznym.
16. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów istnieje możliwość udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem, że zawiadomienie o posiedzeniu zawiera dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
17. Komisja Rewizyjna może uchwalić większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków Komisji Regulamin określający organizację prac Komisji.

§ 21.
Kompetencje Komisji Rewizyjnej
1. Komisja Rewizyjna ma za zadanie badać całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna jest właściwa w sprawach:
1) kontroli działalności Stowarzyszenia, w tym jego władz;
2) występowania do Prezydium z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3) składania wniosku do Zebrania Plenarnego w sprawie absolutorium dla kończącego kadencję Prezydium;
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Plenarnym;
5) innych wskazanych w niniejszym statucie;
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Zebrania Plenarnego w wypadku niewykonania przez Prezydium takiego obowiązku wynikającego ze niniejszego statutu, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Prezydium.
4. W przypadku określonych w ust. 3 Zebranie Plenarne winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od niewykonania obowiązku przez Prezydium, a posiedzenie Prezydium – nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania
Rozdział IV
Majątek i gospodarka finansowa

§ 22.
Majątek
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, zapisy i spadki;
3) środki pochodzące z ofiarności publicznej;
4) dotacje i granty;
5) przychody z majątku Stowarzyszenia;
6) przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Prezydium, z tym że takie decyzje w odniesieniu do nieruchomości oraz czynności o wartości przewyższającej jednorazowo 300 000 złotych mogą być podejmowane tylko po uzyskaniu zgody Zebrania Plenarnego.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w sprawach majątkowych i finansowych uprawnieni są działający łącznie: 1) Przewodniczący wraz z innym członkiem Prezydium albo 2) dwóch Wiceprzewodniczących albo 3) jeden z Wiceprzewodniczących i Skarbnik.
§ 23.
Pracownicy
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 24.

Działalność pożytku publicznego

1. Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:
1) organizacji konferencji, wykładów, seminariów, warsztatów i innych imprez;
2) działalności wydawniczej i szkoleniowej.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie

§ 25.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Plenarne bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z uwzględnieniem § 14 ust. 2 (w takim przypadku do kworum zalicza się również głosy oddane korespondencyjnie).
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Zebrania Plenarnego wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Zebrania Plenarnego. Do zawiadomienia określonego w § 13 ust. 8 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Plenarne określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w niniejszym statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział VII
Sytuacje nadzwyczajne

§ 26.

1. W sytuacji stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w innych okolicznościach, w których odbycie Zebrania Plenarnego jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, Prezydium oraz Komisja Rewizyjna mogą (każde z nich większością 2/3 głosów) podjąć wspólną decyzję o zorganizowaniu Zebrania Plenarnego (także sprawozdawczo-wyborczego) wyłącznie w trybie korespondencyjnym oraz w trybie głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Przy organizacji takiego zebrania stosuje się odpowiednio § 14 ust. 3 zdanie pierwsze, ust. 4 i 5 oraz § 13 ust. 13.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 kadencja dotychczasowych władz Stowarzyszenia jest przedłużana do czasu wyboru nowych władz.

Rozdział VIII
Przepisy przejściowe

§ 27.

1. Opłacenie składki członkowskiej za rok 2021 przez członków dotychczasowego Polskiego Komitetu Narodowego ICOM na rachunek bankowy wskazany przez Stowarzyszenie jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do Stowarzyszenia, o której mowa w § 11 ust. 1. Prezydium niezwłocznie podejmie decyzje potwierdzające członkostwo w Stowarzyszeniu osób określonych w zdaniu poprzednim.
2. Pierwszy skład Prezydium, w tym Przewodniczącego oraz pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołują założyciele Stowarzyszenia. Kadencja tak powołanych władz trwa do 24 listopada 2021 r.
3. W ciągu 6 miesięcy od rejestracji Stowarzyszenia Prezydium uzgodni status i przeznaczenie dokumentacji, funduszy i wszelkich innych zaszłości wynikających z wcześniejszej działalności Polskiego Komitetu Narodowego ICOM.