Join ICOM

Poland

Poland

ICOM National Committee Poland

All news

06/11/2021

Instrukcja głosowania w wyborach korespondencyjnych w dniach 6-19 listopada

Komisja rewizyjna/Wyborcza rozesłała wczoraj mailowo karty do głosowania tajnego i jawnego w wyborach władz ICOM POLSKA na kadencję 2021-2024 (a także inne wnioski, które zgodnie ze statutem będą uchwalane podczas zebrania). Wybory i przyjmowanie uchwał odbędą się w trybie korespondencyjnym, w terminie do dnia 19 listopada (data wpływu głosów), a poniżej znajduje się instrukcja głosowania.

W związku z aktualnym zagrożeniem Covid-owym i związanymi z tym poważnym utrudnieniami dla wielu członków (zwłaszcza spoza Warszawy), by osobiście uczestniczyć w zapowiedzianym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 20 listopada, Komisja Rewizyjna, a także Prezydium ICOM POLSKA, podjęły jednomyślnie w dniu wczorajszym przewidziane statutem decyzje o odbyciu zebrania online i PRZEPROWADZENIU GŁOSOWANIA W TYCH WYBORACH WYŁĄCZNIE W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM.

Zebranie online odbędzie się w dniu 20 listopada (sobota) o godz. 11:45 w pierwszym terminie i o 12.15 w drugim terminie, w przystosowanej do zdalnych transmisji auli w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawa, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa. Będzie ono transmitowane z możliwością dwustronnego komunikowania się i zabierania głosu. Szczegółowe informacje o trybie połączenia zostaną przekazane w terminie późniejszym. W zebraniu na miejscu, z zachowaniem reżimu sanitarnego (wymagane będzie też okazanie zaświadczenia o szczepieniach lub o negatywnym wyniku testu), mogą wziąć udział członkowie Komisji Wyborczej/Rewizyjnej, ustępujących władz oraz kandydatki/ci do władz nowej kadencji, o ile się na to zdecydują. Również inni członkowie ICOM POLSKA mogą wyrazić do 15 listopada chęć udziału, przez zgłoszenie tego Sekretariatowi ICOM POLSKA sekretariat@icompolska.eu (decyzje w tej sprawie podejmie Komisja Rewizyjna/Wyborcza, uwzględniając ilość zgłoszeń i konieczność zachowania dystansu na sali).

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego, członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej nastąpi tajnie, w trybie korespondencyjnym, a na oddzielnej karcie, również korespondencyjnie, oddawane będą głosy w sprawach niewymagających zachowania tajności. Członkowie głosują korespondencyjnie, nadsyłając swoje głosy do dnia 19 listopada 2021 (decyduje data wpływu) przez pocztę listem zwykłym lub poleconym lub przez kuriera na adres: Sekretariat ICOM Polska, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa. Kopertę można zostawić także osobiście na recepcji służbowej Zachęty (wejście od ul. Burschego) do 19 listopada do godziny 20. Na zewnętrznej kopercie z adresem Sekretariatu ICOM należy umieścić też wyraźny napis WYBORY ICOM oraz podać nadawcę w sposób pozwalający sprawdzić jego uprawnienie do głosowania (członkowie indywidualni przynajmniej czytelnie imię i nazwisko i adres, a członkowie instytucjonalni – nazwę instytucji, adres oraz imię i nazwisko osoby przesyłającej karty do głosowania.

Wewnątrz koperty zewnętrznej należy umieścić:

1. Nieprzezroczystą, zaklejoną kopertę wewnętrzną, nie zawierającą informacji o osobie głosującej, a w niej kartę głosowania tajnego na Przewodniczącą/ego, do Prezydium ICOM POLSKA i Komisji Rewizyjnej;

2. Kartę do głosowań jawnych: na Przewodniczącego zebrania i w sprawie ewentualnego głosowania o podjęciu obrad w tzw. II terminie, oraz w sprawie załączonego wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium, a także w sprawie określenia zasad płacenia składek członkowskich (wniosek Prezydium w załączeniu). .

3. Głosujący przedstawiciele członków instytucjonalnych, którzy nie są ich dyrektorami, powinni umieścić w kopercie zewnętrznej również upoważnienie wystawione dla nich przez dyrektora do oddania głosu w imieniu danej instytucji.

Głosy oddane na więcej niż dopuszczalną liczbę kandydatów (określoną na kartach do głosowania) oraz głosy, które nie dotrą do Sekretariatu ICOM w wyznaczonym terminie do 19 listopada br. uznane zostaną za nieważne, podobnie jak głosy nie oddane na nikogo lub oddane w sposób uniemożliwiający ustalenie jakiego wyboru dokonał głosujący lub uniemożliwiający stwierdzenie jego prawa do głosowania.

Karty do glosowania, otrzymane mailem, należy wydrukować we własnym zakresie i przesłać do Komisji Wyborczej w sposób wyżej opisany.

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie otrzymały wzorów kart do głosowania proszone są o kontakt z Sekretariatem ICOM POLSKA: sekretariat@icompolska.eu

[instagram-feed]